St. Mary's Elementary School
1340 Northern Blvd
Manhasset, NY 11030

(516) 627-0184